YourSite - Slogan Here!

姓名:刘重庆(DOUBLE)                     专业:2015研究生

研究方向:信息安全                               联系方式:18354223830

科研工程

暂无

知识技能

熟悉C语言,Linux及Linux编程

了解Python、HTML、php等语言

对网络攻防有一定了解

所阅读的文献资料

新生培训相关资料